Wciąż rośnie liczba pozwów związanych z kredytami frankowymi. Z analizy obecnych orzeczeń sądowych wynika, że w większości przypadków umowy kredytów frankowych między bankami a konsumentami są unieważniane. Stwierdzenie nieważności umowy o kredyt we frankach szwajcarskich prowadzi do konieczności dokonania stosownych rozliczeń. Kredytobiorca powinien zwrócić bankowi otrzymany kapitał, zaś bank powinien oddać wszystkie wpłaty, jakich dokonał konsument. Tymczasem banki szukają różnych sposobów żeby nie stracić za dużo na kredycie frankowym. Jednym z takich pomysłów była konstrukcja wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Na szczęście w najnowszym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów.

Przełomowy wyrok TSUE - brak wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, gdy umowa dotycząca kredytu frankowego została unieważniona - to najważniejsza teza z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Eurpoejskiej z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie C-520/21.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zwrócił się do Trybunału z pytaniem czy stronom nieważnej umowy kredytu frankowego przysługują roszczenia o korzystanie z kapitału. Chodzi tutaj o to, że bank oczekuje zapłaty za udostępnienie pieniędzy, czyli wynagrodzenia za to, że pożycza kredytobiorcy swoje środki finansowe. Z drugiej strony, kredytobiorca może mieć prawo do odszkodowania lub zwiększenia wartości świadczenia, które otrzymuje od banku jako rekompensatę za fakt, że bank korzysta z pieniędzy wpłacanych przez kredytobiorcę w postaci rat kredytowych.

W wyroku C-520/21 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że konsument ma prawo żądać od banku odszkodowania, które przekracza koszty wynikające z unieważnienia umowy. Sąd jest odpowiedzialny za ocenę tego zakresu, z uwzględnieniem celów Dyrektywy i zasady proporcjonalności.

Jednocześnie Dyrektywa nie dopuszcza wynagrodzenia dla banku za korzystanie z kapitału. Banki nie mają więc podstaw do żądania opłat za korzystanie z udostępnionego kapitału.

Wyrok TSUE jest zatem niekorzystny dla banków, ponieważ odmawia im prawa do żądania wynagrodzenia lub innych rekompensat związanych z unieważnieniem umowy kredytowej. Rozstrzygnięcie to powinno zakończyć falę pozwów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Jeśli szukasz kancelarii frankowej w Krakowie skontaktuj się ze mną!