1
Decydując się na związek małżeński żadna para nie zastanawia się nad tym czy przypadkiem za kilka lat ich związek się nie rozpadnie. Niestety, życie pisze różne scenariusze i niektóre małżeństwa kończą się rozwodem. Większość moich klientów nie wie jak przebiega postępowanie rozwodowe, w związku z czym postanowiłam przedstawić 5 pytań, które najczęściej padają podczas pierwszego spotkania.

1. Jakie są podstawy do orzeczenia rozwodu?

Decydując się na rozwód będziesz musiał wykazać, że Twoje małżeństwo rozpadło się w sposób nieodwracalny. Sąd rozpoznając waszą sprawę musi dojść do przekonania, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wtedy gdy między małżonkami przestała istnieć więź uczuciowa, więź fizyczna oraz więź gospodarcza. Sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli któraś z tych więzi nadal łączy małżonków. Sam rozkład pożycia małżeńskiego to nie wszystko. Konieczne jest także wykazanie, że nie jest to przejściowa sytuacja. Z trwałym rozkładem pożycia mamy do czynienia wtedy, gdy z doświadczenia życiowego wynika, że nie ma szans na odbudowę więzi małżeńskich.

2. Jak długo trwa postępowanie rozwodowe?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dużo zależy od tego czy jesteście w stanie dogadać się z drugim małżonkiem odnośnie istotnych kwestii rozwodowych. Jeśli decyzja o rozwodzie jest obustronna, potraficie porozumieć się w kwestiach dotyczących miejsca zamieszkania dzieci, władzy rodzicielskiej, alimentów i sposobie kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, to istnieje szansa na to, że sąd orzeknie rozwód już na pierwszej rozprawie. W przeciwnym wypadku postępowanie rozwodowe może trwać nawet kilka lat.

3. Czy muszę być na rozprawie rozwodowej w sądzie?

Podstawowa zasada jest taka, że rozprawa rozwodowa odbywa się bez względu na niestawiennictwo którejkolwiek ze stron. Jednakże jeśli jesteś stroną wnoszącą pozew musisz pamiętać, że w przypadku Twojej nieusprawiedliwionej nieobecności na pierwszej rozprawie, sąd zawiesi postępowanie na trzy miesiące. Jeśli z jakichś przyczyn nie możesz stawić się na pierwszej rozprawie, postaraj się usprawiedliwić swoją nieobecność lub skorzystaj z pomocy adwokata, który będzie mógł stawić się na rozprawie w Twoim imieniu. A co w przypadku niestawiennictwa pozwanego? Na pewno nie jest to dobry pomysł na opóźnienie rozwodu. Jeśli pozwany nie stawi się na rozprawę rozwodową, to sąd nie zawiesi postępowania. Postępowanie będzie toczyło się dalej. Ponadto, jeśli pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew, a w jego imieniu nie występuje pełnomocnik, to sąd może wydać wyrok zaoczny.

4. Nadal razem mieszkamy, czy to nie jest przeszkoda do uzyskania rozwodu?

Od czasu do czasu spotykam się z sytuacją, w której klient chce uzyskać rozwód, jednakże z różnych powodów nadal zamieszkuje z małżonkiem. Na szczęście taka sytuacja nie stanowi przeszkody. W takim przypadku istotne jest ustalenie czy pomiędzy małżonkami ustały wszystkie więzi małżeńskie, a wspólne zamieszkiwanie podyktowane jest koniecznością. Oczywiście każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

5. Ile kosztuje rozwód?

Opłaty sądowe zostały uregulowane w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 755). Na dzień pisania tego postu opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. W razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty. Ponadto strona pozwana winna zwrócić stronie powodowej 150 zł z tytułu kosztów postępowania.
Jeśli zaś sąd będzie rozstrzygał o winie to wówczas opłatą sądową mogą zostać obciążeni oboje małżonkowie po połowie (w przypadku ustalenia winy obojga małżonków) lub w całości małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Oprócz opłaty sądowej postępowanie rozwodowe może generować inne koszty. Sąd może zlecić m. in. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, sporządzenie opinii biegłego, a w przypadku rozwodu międzynarodowego konieczny może być udział tłumacza. Koszty te poniosą strony po połowie w przypadku rozwodu bez orzekania o winie albo stwierdzenia winy obojga małżonków. W przypadku uznania jednego z małżonków za wyłącznie winnego rozpadu pożycia, to właśnie ten małżonek przeważnie będzie musiał pokryć w całości koszty procesu.
Oczywiście nie w każdym przypadku znajdą zastosowanie przedstawione reguły rozliczania kosztów. W zależności od przebiegu postępowania oraz okoliczności danej sprawy sąd może podjąć inną decyzję co do rozkładu kosztów.
Jeśli strona chce aby w sprawie reprezentował ją profesjonalny pełnomocnik, to należy również pamiętać o opłacie skarbowej od pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł. Wynagrodzenie pełnomocnika jest ustalane z każdym klientem indywidualnie. W przypadku trudnej sytuacji finansowej należy pamiętać o możliwości złożenia wraz z pozwem wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, a także o możliwości ustanowienia adwokata z urzędu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące rozwodu, napisz do mnie!

  1. Photo by Catkin on Pixabay.com