1
W sprawach rozwodowych najczęściej kwestią sporną jest to, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Strony zazwyczaj są zgodne co do tego, że chcą rozwodu, a toczą walkę o to komu przypisać odpowiedzialność za to, że związek się nie udał. Czasami zdarza się jednak, że rozwodu chce tylko jeden z małżonków, a drugi się na to nie zgadza. Czy możliwe jest orzeczenie rozwodu wbrew woli drugiego małżonka? Zapraszam do przeczytania wpisu.

Z poprzednich postów dowiedzieli się Państwo, że orzeczenie rozwodu jest możliwe, jeśli zajdą konkretne okoliczności tzn. między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W niektórych wypadkach, mimo spełnienia powyższych przesłanek sąd nie będzie mógł orzec rozwodu. Sąd oddali powództwo m. in. jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

BRAK ZGODY NA ROZWÓD

Rozwód nie zostanie orzeczony także w sytuacji, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zatrzymajmy się na chwilę przy tym przepisie. Kiedy będzie miał zastosowanie? Przede wszystkim sąd będzie mógł oddalić powództwo o rozwód, jeśli wystąpi z nim małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi z małżonków nie wyrazi zgody na orzeczenie rozwodu. Nie oznacza to jednak, że wystarczające będzie oświadczenie na rozprawie przez małżonka niewinnego, że nie zgadza się na rozwód. Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe, w którym będzie ustalał m. in. czy odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jako przykład często wskazuje się na sytuację, w której małżonek żądający rozwodu pozostaje w związku pozamałżeńskim i spodziewa się dziecka, a drugi z małżonków złośliwie odmawia zgody. W takim wypadku, pomimo sprzeciwu małżonka niewinnego, sąd będzie mógł orzec rozwód. Zadaniem sądu będzie ustalenie prawdziwych powodów, dla których drugi małżonek nie zgadza się na rozwiązanie małżeństwa. Jeśli odmowa zgody na rozwód jest podyktowana np. nienawiścią, chęcią zemsty czy próbą wymuszenia określonych korzyści („dam Ci rozwód jak przepiszesz na mnie mieszkanie) sąd z pewnością uzna, że jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. A kiedy sprzeciw wobec orzeczenia rozwodu będzie dopuszczalny? Jako przykład często wymienia się sytuację, w której jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory lub wymaga pomocy drugiego małżonka.

KIEDY JESZCZE SĄD ODDALI POWÓDZTWO NA ROZWÓD?

Sąd może oddalić powództwo o rozwód nie tylko, jeśli stwierdzi, że byłoby to sprzeczne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, zasadami współżycia społecznego lub w związku ze sprzeciwem małżonka niewinnego. Sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli w wyniku postępowania dowodowego dojdzie do wniosku, że pomiędzy stronami wcale nie doszło do zerwania więzi małżeńskich lub istnieją widoki na trwanie małżeństwa.

Z powyższego wynika, że nie każda sprawa o rozwód zakończy się rozwiązaniem małżeństwa. Nie są to sytuacje częste, ale możliwe. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy oraz postawy stron.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące rozwodu, napisz do mnie!

  1. Photo by Zoriana Stakhniv on Unsplash