1
Orzeczenie przez sąd rozwodu nie oznacza zerwania wszystkich stosunków pomiędzy małżonkami. Mimo, że strony nie są już małżeństwem, to w dalszym ciągu mogą mieć względem siebie obowiązek alimentacyjny. Alimentów od byłego małżonka można żądać w kilku przypadkach.

Kwestia alimentów jest ściśle powiązana z ustaleniem winy rozkładu pożycia małżeńskiego. We wcześniejszych wpisach pisałam, że za zgodą stron sąd może zaniechać orzekania o winie, w przeciwnym wypadku w wyroku rozwodowym zawsze znajdzie się rozstrzygnięcie o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

  • Sąd może orzec rozwód:
  • 1) z wyłącznej winy jednego z małżonków,
  • 2) z winy obydwojga małżonków,
  • 3) bez orzekania o winie,
  • 4) z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy.

Na temat obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami w przypadku rozwodu bez orzekania o winie napisałam osobny post konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego

W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków drugi małżonek może żądać zasądzenia alimentów na swoją rzecz, jeśli w wyniku rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Małżonek niewinny powinien udowodnić, że po rozwodzie jego sytuacja materialna będzie gorsza niż w małżeństwie, oraz że to pogorszenie ma charakter istotny.

„Przy ocenie, czy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (art. 60 § 2 k.r.o.), należy brać pod uwagę warunki materialne tego małżonka, jakie miałby, gdyby drugi z małżonków spełniał należycie swoje obowiązki i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie”. Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86

W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony żadnym terminem. Może więc trwać dożywotnio. Obowiązek ten wygasa w przypadku zawarcia nowego małżeństwa przez małżonka uprawnionego do otrzymywania alimentów. Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie może żądać alimentów od małżonka niewinnego.

  1. Obowiązek alimentacyjny w pozostałych przypadkach

    W przypadku orzeczenia przez sąd, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą obydwoje małżonkowie, to mogą oni żądać wzajemnie od siebie alimentów, ale tylko wtedy, jeżeli znajdują się w niedostatku. Przyjmuje się, iż niedostatek oznacza niemożność zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb. Obowiązek udowodnienia tej przesłanki obciąża małżonka, który żąda alimentów. Również w tym przypadku czas trwania obowiązku alimentacyjnego nie jest ograniczony w czasie.

Jeśli zaś sąd w wyroku ustali, że żadne z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego lub też na zgodne żądanie stron nie orzekał o winie, wtedy podobnie jak w przypadku winy obu stron, byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów tylko, jeżeli znajdują się w niedostatku. Jednakże w tej sytuacji inaczej wygląda czas trwania obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek ten trwa przez 5 lat od czasu uprawomocnienia się wyroku. W wyjątkowych sytuacjach sąd może wydłużyć ten czas. Oczywiście jeśli małżonek uprawniony do otrzymywania alimentów zawrze nowe małżeństwo, to obowiązek alimentacyjny również wygaśnie.

Zapamiętaj!
Obowiązek alimentacyjny wygasa zawsze, gdy małżonek uprawniony do otrzymywania alimentów zawrze nowy związek małżeński. Zawarcie nowego związku małżeńskiego przez małżonka zobowiązanego nie zwalnia go z obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące alimentów, napisz do mnie!

  1. Photo by jarmoluk on Pixabay