1
Dzisiejszy wpis jest kontynuacją wątku dotyczącego pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Po spełnieniu pewnych warunków cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które uprawnia go do stałego pobytu w Polsce. Jeśli jesteś zainteresowany tym w jaki sposób uzyskać takie zezwolenie, to ten post jest właśnie dla Ciebie.
For English click here

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest szczególnym pozwoleniem i jego otrzymanie jest uwarunkowane spełnieniem szeregu rygorystycznych przesłanek. Cudzoziemiec, który nie spełnia, któregoś z tych wymagań nie będzie mógł uzyskać pozytywnej decyzji. Zatem kto może otrzymać takie zezwolenie? Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może otrzymać cudzoziemiec, który:

  • • przebywał w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku, przy czym okres ten w niektórych wypadkach w rzeczywistości będzie musiał być dłuższy (np. cudzoziemiec, który studiował w Polsce do wymaganego okresu pobytu będzie mógł zaliczyć tylko połowę czasu studiów);
  • • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  • • posiada ubezpieczenie zdrowotne;
  • • posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego. Zezwolenie to udzielane jest na czas nieoznaczony, ale karta pobytu jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania, następnie należy wymienić kartę.
Gdzie złożyć wniosek?

Podobnie jak w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy procedura toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym do spraw cudzoziemców. Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek w urzędzie właściwym ze względu na miejsce swojego pobytu.

Jakie dokumenty należy złożyć razem z wnioskiem?

Oprócz wypełnionego formularza wniosku, czterech fotografii i kopii dokumentu podróży cudzoziemiec powinien złożyć dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku i okoliczności uzasadniające ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Cudzoziemiec powinien wykazać, że przebywa na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat, posiada stałe i regularne źródło dochodu, a ponadto wykazać swój dochód za ostatnie 3 lata. Niezbędne jest również posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz wykazanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Od lutego 2018 roku cudzoziemiec musi także przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność może być m.in. m.in. świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni za granicą z wykładowym językiem polskim lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Nie wystarczy zwykłe zaświadczenie o ukończeniu kursu języka polskiego wydawane przez prywatną szkołę językową.
Przed złożeniem wniosku cudzoziemiec powinien sprawdzić czy załączył wszystkie wymagane dokumenty, co pozwoli na szybsze załatwienie sprawy.

Prawo do wykonywania pracy

Zaletą posiadania tego typu zezwolenia jest to, że cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji na karcie pobytu zamieszczana jest adnotacja „dostęp do rynku pracy”.

Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest czasochłonna i dla osób spoza Polski może się wydawać skomplikowana. Jeśli nie jesteś pewien czy samodzielnie poradzisz sobie ze wszystkimi formalnościami, napisz do mnie!

  1. Photo by Slava Bowman on Unsplash