1
W dzisiejszym wpisie poruszę problem, który nasilił się w związku z rosnącym zjawiskiem emigracji zarobkowej. Wiele osób w poszukiwaniu lepszych zarobków postanowiło wyjechać za granicę, część z nich pozostawiła w Polsce rodzinę. Wskutek różnych okoliczności doszło do osłabienia kontaktów oraz wzajemnych więzów. W takiej sytuacji często podejmujemy decyzję o rozwodzie. Czy fakt, że jeden z małżonków mieszka na stałe za granicą jest przeszkodą do uzyskania rozwodu w Polsce?

Rozwód w Polsce z małżonkiem mieszkającym za granicą

Zdarza się, że jeden z małżonków wyjechał za granicę i zamieszkał tam na stałe. Jeśli małżonek, który pozostał w kraju chce wnieść pozew o rozwód, to musi przede wszystkim ustalić, czy sprawa może się toczyć w Polsce, a także przed jakim sądem. Dla uproszczenia sprawy przyjmijmy, że małżonkowie są obywatelami polskimi.

Zgodnie z art. 1103(1) § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi. Przepis ten przesądza, że mimo wyjazdu jednego z małżonków na stałe za granicę sprawa będzie mogła się odbyć w Polsce. Skoro wyjaśniliśmy jedną kwestię, to należy jeszcze ustalić właściwy sąd. Rozstrzyga to art. 41 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem pozew o rozwód powinien być złożony do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Przykład: Po ślubie zamieszkaliście razem w Krakowie. Po jakimś czasie jeden z małżonków wyjechał za granicę, Ty natomiast nadal mieszkasz w Krakowie. W takim przypadku pozew o rozwód powinien zostać złożony do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Czasem się zdarza, że małżonek, który pozostał w kraju postanawia zmienić miejsce zamieszkania. W takim przypadku należy ustalić, czy zmiana miejsca zamieszkania powoduje zmianę okręgu sądowego. Jeśli tak się stało, to sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania powoda.

Przykład: Przed wyjazdem małżonka za granicę mieszkaliście w Krakowie, po jakimś czasie przeprowadzasz się na stałe do Poznania. Pozew o rozwód powinien być złożony do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Co jeśli żaden z małżonków nie mieszka w Polsce?

Może dojść też do takiej sytuacji, że żaden z małżonków nie mieszka już w Polsce. W dalszym ciągu możliwe będzie przeprowadzenie sprawy rozwodowej w Polsce. O tym, który sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy zadecyduje Sąd Najwyższy. Wniosek o wskazanie właściwego sądu może zostać złożony przed lub po wytoczeniu powództwa. Wniosek taki można zawrzeć w treści pozwu, a sam pozew złożyć do dowolnego sądu okręgowego. Sąd ten po zapoznaniu się z naszym pozwem zwróci się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie właściwego sądu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące rozwodu, napisz do mnie!

  1. Photo by Nils Nedel on Unsplash