1
W dzisiejszym wpisie poruszę kwestię roszczeń, które przysługują osobie poszkodowanej w wypadku. Starając się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy często nie jesteśmy świadomi czego możemy się domagać. Poniższy post będzie dotyczył jedynie roszczeń związanych ze szkodą na osobie, natomiast w kolejnym wpisie odniosę się do roszczeń związanych ze zniszczonym w wypadku mieniem.

Z tytułu szkód dotyczących osób poszkodowanemu przysługują różne świadczenia, przede wszystkim:

  • Zadośćuczynienie - jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, którego celem jest złagodzenie cierpienia fizycznego oraz psychicznego poszkodowanego, zarówno teraźniejszego, jak i przyszłego. Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana indywidulanie w każdym przypadku, przy czym należy wziąć pod uwagę zwłaszcza takie okoliczności jak rodzaj obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych, stopień kalectwa, poczucie nieprzydatności, konieczność korzystania ze wsparcia bliskich. W niektórych sytuacjach kwota zadośćuczynienia może zostać obniżona. Dzieje się tak, gdy sam poszkodowany przyczyni się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru. Taką sytuacją może być np. jazda bez zapiętych pasów.
  • Zwrot kosztów związanych z leczeniem i ewentualnym przygotowaniem do nowego zawodu.Koszty leczenia to nie tylko koszty zakupionych lekarstw czy zabiegów rehabilitacyjnych. Poszkodowany ma prawo domagania się również zwrotu kosztów dojazdów na zabiegi, stosowania specjalnej diety zaleconej przez lekarza, kosztów koniecznej opieki ze strony osób trzecich w okresie leczenia i rehabilitacji, kosztów sprzętu rehabilitacyjnego czy też sprzętu niezbędnego do leczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe często próbują obniżać te koszty wskazując, że zabiegi rehabilitacyjne czy wizyty w poradniach specjalistycznych są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednakże w sytuacji, gdy okres oczekiwania na realizację świadczeń w ramach NFZ jest wyjątkowo długi, a stan zdrowia poszkodowanego wskazuje, na konieczność natychmiastowego podjęcie leczenia, to uzasadnione jest korzystanie z prywatnych gabinetów i placówek medycznych, a ubezpieczyciel powinien te koszty zwrócić. Osoba, która w wyniku wypadku stał się trwale niezdolna do wykonywania dotychczasowego zawodu, może żądać pokrycia kosztów przygotowania do nowego zawodu.
  • Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia – są to kwoty, które poszkodowany uzyskałby, gdyby nie uległ wypadkowi. Należy pamiętać, że świadczenie to przysługuje nie tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, ale także zleceniobiorcom jak i osobom pracującym w oparciu o umowę o dzieło.
  • Renta – świadczenie, które może mieć różny charakter. Wyróżnia się rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, gdy istnieje konieczność stałego leczenia czy opieki. Rentę uzupełniającą, gdy poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. A także rentę alimentacyjną, która przysługuje bliskim poszkodowanego, który zmarł wskutek wypadku.

Aby uzyskać powyższe świadczenia związane ze szkodą osobową, należy przedstawić odpowiednie dowody, zaświadczenia, rachunki, uzasadniające podstawę odszkodowania i jego wysokość.

W przypadku niezadowalającej nas decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego możemy dochodzić wyższych kwot lub dodatkowych świadczeń w postępowaniu sądowym.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące odszkodowania z polisy OC sprawcy napisz do mnie!

  1. Photo by lsmsevilla on Pixabay.com