1
Zawierając umowę ubezpieczenia często otrzymujemy od agenta tzw. OWU czyli ogólne warunki ubezpieczenia. Z doświadczenia wiem, że wiele osób nie zastanawia się po co im ten dokument, ani co jest w nim napisane. Podchodzimy do tego podobnie jak do regulaminów w Internecie, akceptujemy ich treść bez czytania. Dlaczego takie podejście jest niewłaściwe wyjaśnię poniżej.

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia i dlaczego warto je dokładnie przeanalizować przed kupnem polisy?

OWU to nic innego jak wzór umowny, który definiuje pojęcia ubezpieczeniowe oraz określa zasady działania danego ubezpieczenia. Inaczej rzecz ujmując OWU przedstawiają prawa i obowiązki zarówno Twoje jak i zakładu ubezpieczeniowego. Czytając ogólne warunki ubezpieczenia dowiemy się przede wszystkim jaki jest czas trwania naszego ubezpieczenia, w przypadku jakich zdarzeń otrzymamy odszkodowanie, jakie działania powinniśmy podjąć w celu zabezpieczenia ubezpieczanego mienia, kiedy i w jaki sposób zostanie nam wypłacone odszkodowanie, gdy powstanie szkoda.
Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej OWU powinny określać:

 1. 1) rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot;
 2. 2) warunki zmiany sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia taką zmianę przewidują;
 3. 3) prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia;
 4. 4) zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń;
 5. 5) sposób ustalania rozmiaru szkody – przy ubezpieczeniach majątkowych;
 6. 6) sposób określania sumy odszkodowania lub innego świadczenia, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują odstępstwa od zasad przewidzianych w przepisach prawa;
 7. 7) sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej;
 8. 8) metodę i sposób indeksacji składek ubezpieczeniowych, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują indeksację składek;
 9. 9) tryb i warunki dokonania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony;
 10. 10) przesłanki, sposób oraz termin wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość, a także przesłanki, sposób oraz termin wystąpienia z umowy ubezpieczenia grupowego;
 11. 11) termin i sposób odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Przed wykupieniem polisy należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie. Za jakie zdarzenia ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność, a za jakie jego odpowiedzialność jest wyłączona. Przykładowo, w większości przypadków ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody powstałe z powodu nieprawidłowego zabezpieczenia mienia (np. kradzież biżuterii pozostawionej w otwartym mieszkaniu), czy za okoliczności, które zostały zatajone (np. ciężka choroba).

Bardzo istotną kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę jest także czas trwania ubezpieczenia, a w szczególności to czy ochrona przysługuje nam od dnia wykupienia polisy, czy dopiero po jakimś czasie.

Lektura ogólnych warunków ubezpieczenia powinna rozwiać nasze wątpliwości związane z tym co podlega ubezpieczeniu, w jakich okolicznościach aktualizuje się odpowiedzialność ubezpieczyciela, jakie kroki powinniśmy podjąć, gdy dojdzie do powstania szkody oraz na jakie świadczenia ze strony ubezpieczyciela możemy liczyć.

Dokładna analiza ogólnych warunków ubezpieczenia pozwoli lepiej wybrać to ubezpieczenie, które w pełni realizuje nasze oczekiwania, a także zaoszczędzi w przyszłości przykrych niespodzianek.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące ubezpieczenia napisz do mnie!

2

 1. Photo by rawpixel.com on Unsplash 

 2. Photo by edar on Pixabay